Houtman Transport

Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens bij Houtman Transport B.V. (hierna ‘wij’)

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten. 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

-      Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, geboorteplaats en -datum; 

-      Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 

-      Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres; 

-      Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website; 

-      Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; 

-      Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt persoonsgegevens bij het vragen om een aanbieding of bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen. 

 

Verwerken van persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen: 

-      De uitvoering van een vervoersovereenkomst of enige andere overeenkomst; 

-      Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

-      Gerechtvaardigd belang; 

-      Uw toestemming.  

Wij leggen voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, die bestaan uit beroepsgoederenvervoer over de weg, persoonsgegevens vast met als doel het sluiten en uitvoeren van overeenkomstenen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk aan het bijvoorbeeld offertes, orderbevestigingen, facturen, ritlijsten, vrachtbrieven en soortgelijke documenten. Verder leggen wij vanwege een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens vast voor i) marketing, zoals uitnodigingen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn; 

ii) het behandelen van uw sollicitatie; iii) het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren. 

Ook maken wij gebruik van cameratoezicht in het kader van beveiliging in en rondom onze gebouwen. Dat doen wij voor beveiliging van onze goederen en de goederen van onze klanten. 

  

Bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

Camerabeelden bewaren wij 4 weken. 

Documenten van sollicitanten die niet worden aangenomen worden 4 weken bewaard tenzij anders wordt afgesproken, dan betreft dat maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. 

De fiscale bewaartermijn van persoonsgegevens inzake overeenkomsten met klanten, leveranciers en personeel is gedurende de looptijd van de overeenkomst en aansluitend 7 jaar na afloop daarvan. 

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld. 

  

Derden 

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot: 

-      Derden die relevant zijn voor de diensten die wij uitvoeren, zoals andere vervoerders. 

-      Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

-      Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatie-diensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleidvermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Houtman Transport B.V., sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. 

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zien wij erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 

  

Website 

Wij maken op onze website gebruik van tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. 

Onze website kan links naar andere relevante websites bevatten. Echter, zodra u via deze links onze website verlaat, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt aan dergelijke sites en deze vallen daarom ook niet onder dit privacybeleid. 

  

Mailings 

Wij kunnen relaties via mailings informeren over relevante informatie. Actieve klanten zullen in de regel deze mailings ontvangen, andere relaties indien zij zich daarvoor aangemeld hebben. Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden voor dergelijke mailings. 

 

Nieuwsbrieven

Indien wij (digitale)nieuwsbrieven versturen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voornaam 

- Achternaam 

- E-mailadres zakelijk 

 

Veiligheid 

Wij hebben passende technische en organisatorische matregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij maken gebruik van een goed beveiligd IT systeem dat door onze leverancier wordt onderhouden. 

  

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens 

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten: 

-      Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben; 

-      Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn; 

-      Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 

-      Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

-      Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen; 

-      Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; 

-      Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Maar, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en fiscale verplichtingen te voldoen. 

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

  

Wijzigingen in dit beleid 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om dit beleid regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. 

  

Vragen of klachten 

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen met de heer Gert Jan Houtman, email gertjan@houtmanstransport.nl

Als we er samen niet uit komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons-gegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming. 

Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid.